Chính sách bảo mật thông tin

  • Tất cả thông tin đặt hàng của quý khách sẽ được lưu trữ lại và bảo mật
  • Thông tin của khách hàng được dùng làm thông tin bảo hành.
  • Ngoài ra chúng tôi sẽ sử dụng với mục đích quảng cáo, chăm sóc khách hàng
  • Tuyệt đối không sử dụng mục đích xấu làm ảnh hưởng đến khách hàng.